ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม 37,948,100 21.0823
2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 29,261,100 16.2562
3 นายณพ ณรงค์เดช 14,732,300 8.1846
4 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,517,700 6.9543
5 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,460,300 6.3391
6 นายกรณ์ ณรงค์เดช 6,735,000 3.7417
7 นางวิภา ปรีชาวิทย์ 1,000,000 0.5556
8 นายกิตติพงษ์ จึงตระกูล 800,000 0.4444
9 บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 763,300 0.4241
10 นายอัฑฒ์ บุญทวีพัฒน์ 760,000 0.4222