ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 12 ลำดับแรก ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม 37,948,100 21.08%
2 นาย กฤษณ์ ณรงค์เดช 29,527,400 16.40%
3 นาย ณพ ณรงค์เดช 14,732,300 8.18%
4 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,417,200 6.90%
5 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,159,900 6.20%
6 นาย กรณ์ ณรงค์เดช 6,735,000 3.74%
7 นาย กิตติพงษ์ จึงตระกูล 900,000 0.50%
8 นาง วิภา ปรีชาวิทย์ 790,000 0.44%
9 นาย อัฑฒ์ บุญทวีพัฒน์ 760,000 0.42%
10 นาย เพรียว ปุษยไพบูลย์ 743,000 0.41%
11 นาย เกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล 743,000 0.41%
12 นาง ทองเจือ ชลสายพันธ์ 743,000 0.41%