ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม 37,948,100 21.0823%
2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 29,386,100 16.3256%
3 นายณพ ณรงค์เดช 14,732,300 8.1846%
4 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,417,200 6.8984%
5 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,344,300 6.3024%
6 นายกรณ์ ณรงค์เดช 6,735,000 3.7417%
7 นายกิตติพงษ์ จึงตระกูล 850,000 0.4722%
8 นางวิภา ปรีชาวิทย์ 840,400 0.4669%
9 บริษัทเอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) 763,300 0.4241%
10 นายอัฑฒ์ บุญทวีพัฒน์ 760,000 0.4222%