ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กลุ่มบริษัทเคพีเอ็นเป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์มาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2553 ซึ่งสามารถบริหารจัดการและมีอัตราการเช่าพื้นที่โดยเฉลี่ยร้อยละ 90 ของพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดต่อเนื่องตั้งแต่ปีดังกล่าวเป็นต้นมา ทั้งนี้ บริษัท ซีบีเอ็นพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์