ห้องข่าว

27 ธันวาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
17 ธันวาคม 2562

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
22 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
15 พฤศจิกายน 2562

การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจาปี 2563

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
04 พฤศจิกายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

อ่านต่อ
26 กันยายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

อ่านต่อ
02 กันยายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2562

อ่านต่อ
21 สิงหาคม 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2562

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
07 สิงหาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ