ห้องข่าว

16 มิถุนายน 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
31 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ วันที่ 30 เมษายน 2564

อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 32 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
10 พฤษภาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

อ่านต่อ
05 พฤษภาคม 2564

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ประจำปี 2564

อ่านต่อ
30 เมษายน 2564

สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานที่จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุม AGM ของกองทุนรวม KPNPF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
01 เมษายน 2564

การเผยแพร่รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม KPNPF ประจำปี 2564

อ่านต่อ
29 มีนาคม 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564.

อ่านต่อ
24 มีนาคม 2564

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
02 มีนาคม 2564

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 31 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
25 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

อ่านต่อ
24 กุมภาพันธ์ 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563

อ่านต่อ