ผู้จัดการกองทุน

ประวัติบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย จำกัด) หนึ่งในบริษัทเครือธนาคารกสิกรไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535 เพื่อให้บริการด้านการจัดการกองทุนครบวงจร ทั้ง กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปัจจุบัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีความพร้อมทั้งในด้านการให้บริการการวิจัย และการจัดการลงทุน โดยดำเนินธุรกิจจัดการกองทุนด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมกับข้อมูล ข่าวสาร ระบบงานและเทคโนโลยีในการจัดการลงทุนที่ทันสมัย และยึดมั่นในจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาความเป็นบริษัทจัดการลงทุนที่มีคุณภาพตลอดไป

ภารกิจ

บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดีที่สุด และได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดทั้งในด้านจรรยาบรรณ ความสามารถในการให้บริการด้านการจัดการลงทุนที่หลากหลายด้วยคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบและพัฒนาสังคม โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดี โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจและเป็นธรรมต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และ ประเทศไทย

วิสัยทัศน์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มุ่งมั่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ดีที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระทำทุกวิถีทางเพื่อ เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า บริษัทจึงยึดมั่นที่จะปรับปรุงและเสริม ศักยภาพของบริษัทให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการลงทุน และการให้บริการ เพื่อรักษาระดับการเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศ และก้าวสู่มาตรฐานสากล

เหตุผลที่เลือกลงทุนกับ บลจ.กสิกรไทย จำกัด

  • มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการลงทุนทั้ง 3 ธุรกิจ
  • เนื่องจากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการลงทุน (Asset Management) เท่านั้น และมีกฎระเบียบที่เคร่งครัด ในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับลูกค้า
  • ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยปฏิบัติตาม กฎหมาย และ ข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด
  • มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนภายใต้การจัดการกว่า 850,000 ล้านบาท* (ที่มา AIMC ณ 30 มิ.ย. 56)
  • บริษัทมีความมั่นคงสูง โดยมี บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีกำไรต่อเนื่องตลอด18 ปี
  • มีทีมงานวิเคราะห์ วิจัยหลักทรัพย์และจัดการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์ยาวนานและมีความเป็นมืออาชีพในด้านการจัดการลงทุน
  • มีผลงานการบริหารกองทุนอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
  • ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงสุดช่วยในการบริหารกองทุน เช่น ระบบการจัดการกองทุน Financial Model และระบบ Attribution Analysis
  • ให้ความสำคัญถึงระดับความเสี่ยงเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนในการลงทุนตลอดเวลา
  • มีหลักในการเก็บรักษาความลับของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร