ทรัพย์สินที่ลงทุน

รายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน และทรัพย์สิน ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF)

ในการเริ่มเข้าลงทุน กองทุนรวมได้ดำเนินการลงทุนในโครงการเคพีเอ็น ทาวเวอร์ โดยการ ซื้อและรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนโดยรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

รายละเอียดการลงทุน กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์
ชื่อกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ( KPN Property Fund )
วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินของ กองทุนรวม 22 เมษายน 2556
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 3 พฤษภาคม 2556
มูลค่าการลงทุน 1,800 ล้านบาท
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ ของกองทุนรวมฯ กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ในที่ดิน อาคารสำนักงาน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคพร้อมทั้งส่วนควบและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เคพีเอ็น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
ชื่ออาคาร โครงการอาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์
ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 719 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โฉนดที่ดินเลขที่ 25228 25230 25231 25232 25233 25234 25235 และ 4906 รวม 8 โฉนด
ที่ดินรวม 2 ไร่ 2 งาน 14.7 ตารางวา
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ 59,839.00 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย
  • พื้นที่เช่า จำนวน 25,978.43 ตารางเมตร
  • และพื้นที่ส่วนกลางจำนวน 33,860.57 ตารางเมตร
ประเภทการใช้งาน อาคารสำนักงานสูง 27 ชั้น
พื้นที่เช่า 25,978.43 ตารางเมตร ซึ่งประกอบไปด้วย
  • พื้นที่พาณิชย์ ร้านค้า 375.00 ตารางเมตร
  • พื้นที่สำนักงาน 25,188.43 ตารางเมตร
  • พื้นที่ห้องเก็บของ 415.00 ตารางเมตร
การใช้ประโยชน์
  • พื้นที่พาณิชยกรรม (ร้านค้า) บริเวณชั้น 1 และชั้น 7 ของอาคาร
  • พื้นที่สำนักงาน บริเวณชั้น 2 - 27 ของอาคาร
  • พื้นที่ห้องเก็บของ บริเวณชั้น 2 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2 ของอาคาร
  • พื้นที่จอดรถ บริเวณชั้น 1A – 10 และชั้นใต้ดิน U1 และ U2 ของอาคาร
  • พื้นที่โฆษณา