การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Summary of Questions and Answers for Unitholders regarding Report Informing the Relevant Matters for Unitholders’ Acknowledgement Instead of Holding the 2020 Annual General Meeting of Unitholders of KPN Property Fund (KPNPF) ดาวน์โหลด
รายงานสรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2563 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ดาวน์โหลด
Report informing the relevant matters for unitholders’ acknowledgement instead of holding the 2020 Annual General Meeting of unitholders of KPN Property Fund (KPNPF) ดาวน์โหลด
รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด