การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Report informing the relevant matters for unitholders’ acknowledgement instead of holding the 2021 Annual General Meeting of unitholders of KPN Property Fund (KPNPF) ดาวน์โหลด
รายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด