การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

เอกสาร  
Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Unitholders of KPNPF ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
Invitation to the 2022 Annual General Meeting of the Unitholders of KPN Property Fund (KPNPF) via electronic means ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิ์ผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด