ข้อมูลกองทุน

ส่วนการดำเนินกิจการของกองทุนรวม

ข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
อายุโครงการ ไม่กำหนดอายุโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน 22 เมษายน 2556
มูลค่าโครงการเริ่มแรก 1,800 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 180 ล้านหน่วย
รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย