ห้องข่าว

27 กุมภาพันธ์ 2562

งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)

อ่านต่อ
27 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

อ่านต่อ
21 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
14 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน KPNPF ประจำปี 2562 วาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
28 ธันวาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ
17 ธันวาคม 2561

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

อ่านต่อ
19 พฤศจิกายน 2561

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
14 พฤศจิกายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 (เพิ่มเติม)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

อ่านต่อ
13 พฤศจิกายน 2561

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
29 ตุลาคม 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

อ่านต่อ
28 กันยายน 2561

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ