KPNPF
SET 14 พฤษภาคม 2564 16:38
6.80 THB
-0.20 (-2.86%)
NAV 28 กุมภาพันธ์ 2564
10.3905 THB
0.04 (0.39%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
0.0800
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2563

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

13 พฤษภาคม 2564

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)

อ่านต่อ
13 พฤษภาคม 2564

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม