KPNPF
SET 22 มกราคม 2564 16:35
7.20 THB
- (-%)
NAV 30 พฤศจิกายน 2563
10.5319 THB
-0.07 (-0.66%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
0.0880
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

30 ธันวาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563.

อ่านต่อ
18 ธันวาคม 2563

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
01 ธันวาคม 2563

รายงานผลการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เคพีเอ็น (KPNPF) ประจำปี 2564

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม