KPNPF
SET 19 กุมภาพันธ์ 2563 16:39
7.80 THB
-0.05 (-0.64%)
NAV 31 ธันวาคม 2562
10.5261 THB
0.08 (0.77%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 กันยายน 2562
0.1025
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

13 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

อ่านต่อ
27 ธันวาคม 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม