KPNPF
SET 25 เมษายน 2562 16:38
8.70 THB
+0.05 (0.58%)
NAV 28 กุมภาพันธ์ 2562
10.4604 THB
-0.06 (-0.57%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1ตุลาคม 61 - 31 ธันวาคม 61
0.1100
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

01 เมษายน 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
01 เมษายน 2562

แจ้งเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจาปี 2562

อ่านต่อ
18 มีนาคม 2562

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม