KPNPF
SET 04 มิถุนายน 2563 14:53
6.90 THB
-0.10 (-1.43%)
NAV 31 มีนาคม 2563
10.5076 THB
0.04 (0.38%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563
0.0880
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

29 พฤษภาคม 2563

การเผยแพร่สรุปประเด็นคำถามและคำตอบสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน เกี่ยวกับการรายงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น ประจำปี 2563

อ่านต่อ
26 พฤษภาคม 2563

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

อ่านต่อ
21 พฤษภาคม 2563

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 28 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนกองทุน KPNPF

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม