ผู้ถือหน่วยลงทุนหลัก

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ลำดับ ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วย สัดส่วน (ร้อยละ)
1 สำนักงานประกันสังคม 37,948,100 21.0823%
2 นายกฤษณ์ ณรงค์เดช 28,627,700 15.9043%
3 นายณพ ณรงค์เดช 14,732,300 8.1846%
4 บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,231,500 6.7953%
5 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 11,460,300 6.3668%
6 นายกรณ์ ณรงค์เดช 6,735,000 3.7417%
7 นางวิภา ปรีชาวิทย์ 1,000,000 0.5556%
8 บริษัทสยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) 763,300 0.4241%
9 นายอัฑฒ์ บุญทวีพัฒน์ 760,000 0.4222%
10 นายทองเจือ ชลสายพันธ์ 743,000 0.4128%
11 นายเกรียงศักดิ์ หล่อวัฒนตระกูล 743,000 0.4128%
12 นายเพรียว ปุษยไพบูลย์ 743,000 0.4128%