ห้องข่าว

07 ธันวาคม 2559

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
30 พฤศจิกายน 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 (แก้ไข)

อ่านต่อ
29 พฤศจิกายน 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

อ่านต่อ
15 พฤศจิกายน 2559

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
27 ตุลาคม 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

อ่านต่อ
30 กันยายน 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

อ่านต่อ
16 กันยายน 2559

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
16 กันยายน 2559

งบการเงินรายปี 2556

อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

อ่านต่อ
24 สิงหาคม 2559

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
09 สิงหาคม 2559

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
28 กรกฎาคม 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

อ่านต่อ
30 มิถุนายน 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

อ่านต่อ
21 มิถุนายน 2559

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
27 พฤษภาคม 2559

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

อ่านต่อ