ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 30 กันยายน 2564
0.0769
รายละเอียดเพิ่มเติม

การแก้ไขหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม