ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1ตุลาคม 61 - 31 ธันวาคม 61
0.1100
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

01 April 2019

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ
01 April 2019

แจ้งเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เคพีเอ็น (KPNPF) ประจาปี 2562

อ่านต่อ
18 March 2019

สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน KPNPF 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม