ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 มกราคม 62 - 31 มีนาคม 62
0.1100
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

21 August 2019

แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 25 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน KPNPF

อ่านต่อ
13 August 2019

งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)

อ่านต่อ
13 August 2019

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1)

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม