KPNPF
SET 18 กุมภาพันธ์ 2562 16:37
8.85 THB
-0.10 (-1.12%)
NAV 31 ธันวาคม 2561
10.4822 THB
-0.05 (-0.47%)

ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 61 - 30 กันยายน 61
0.0900
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

14 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน KPNPF ประจำปี 2562 วาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)

อ่านต่อ
13 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
12 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม