ประวัติการจ่ายปันผล

ปันผลต่อหน่วยลงทุนล่าสุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 61 - 30 กันยายน 61
0.0900
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานประจำปี 2560

ดาวน์โหลด ออนไลน์

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม

ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ส่วนข้อมูลโครงการ

ข่าวสารล่าสุด

14 February 2019

กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน KPNPF ประจำปี 2562 วาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน และแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน (Record date)

อ่านต่อ
13 February 2019

รายละเอียดการประเมินค่าทรัพย์สิน

อ่านต่อ
12 February 2019

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม